Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l’acceptació per part de l’Usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa.

Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests llocs, tal com s’indica al nostre Avís Legal.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del tractament de les seves dades és Girosystem, SL, amb CIF B17726282 i domicili a B17726282 al C/ Pic de Paguera , 15 – Edifici Casademont Porta A, Despatx 21, CP 17003 de la localitat de Girona (d’ara endavant “GIROSYSTEM”). Les nostres dades figuren a l’Avís Legal d’aquesta web.

S’informa a l’interessat que GIROSYSTEM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) davant del qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte següents:

• Nom: Anima Protecció de Dades, SL
• Adreça postal: Plaça Josep Pla i Casadevall, 20, CP 17001, Girona.
• Correu electrònic: dpo@anima-lopd.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

• Tractem la informació que ens facilita per prestar i facturar els nostres serveis i/o contestar sol·licituds d’informació o de contacte.

• Amb el vostre consentiment, també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos informació sobre activitats i serveis del vostre interès.
Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, mentre no ens sol·liciti la seva supressió i, en tot cas, durant el termini de temps establert a la normativa legal vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades per a les finalitats anteriorment descrit és el vostre consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d’acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides sempre que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir la finalitat del tractament.

En aquest sentit, es podran comunicar i/o cedir les dades facilitades als destinataris següents:

• Administracions públiques, jutjats i tribunals i autoritats policials, quan així ho estableixi una disposició legal aplicable.

• Col·laboradors i proveïdors que presten serveis a GIROSYSTEM relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d’encarregats del tractament, com ara, però no limitant-se a entitats financeres, entitats de detecció i prevenció del frau, proveïdors de serveis tecnològics, logística i transport, proveïdors i col·laboradors de serveis de traducció i entrega de documents o proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client, entre d’altres.

• Tret que ens indiqui el contrari, proveïdors i col·laboradors que presten serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, proveïdors de serveis d’anàlisi web i serveis de xarxes socials per assegurar-nos que rep comunicacions comercials personalitzades.

En qualsevol cas, els tercers amb què es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per protegir-les correctament.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats supòsits l’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, GIROSYSTEM deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, GIROSYSTEM comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licita l’interessat, GIROSYSTEM us informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a GIROSYSTEM, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es base en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim per GIROSYSTEM o un tercer, incloent-hi l’elaboració de perfils, a per tal que GIROSYSTEM deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte amb GIROSYSTEM i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es base en el consentiment explícit de l’interessat.

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si no són objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: osarquellas@gyrosustem.com .

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, que garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que s’hagin d’introduir en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatòries per poder prestar-vos el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

• Dades de caràcter identificatiu.
• Adreces postals o electròniques.
• Telèfon

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l’Usuari. L’Usuari pot configurar el vostre navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l’ús. Per obtenir més informació visiteu la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

• Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
• Realització de còpies de seguretat periòdiques.
• Control d’accés a les dades.
• Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.